danas je 11.12.2023

Faze upravljanja rizicima

16.2.2018, Maja Coner univ..spec.oec. bacc.adm.publ. ovl.rač. ..., Izvor: Verlag Dashöfer

Upravljanje rizicima u lokalnoj samoupravi

16.2.2018, Maja Coner univ. spec. Oec. bacc. adm. publ. ovl. ..., Izvor: Verlag Dashöfer

Nove Smjernice za upravljanje rizicima u poslovanju institucija javnog sektora

16.2.2018, Maja Coner univ..spec.oec bacc.adm.publ. ovl.rač. ..., Izvor: Verlag Dashöfer

Unutarnja kontrola u javnom sektoru - I. dioJamstvo

5.4.2023, Tatjana Martinović, dipl. iur., predstojnica Ureda potpredsjednika Sabora, Izvor: Verlag Dashöfer

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

18.1.2022, dipl.ing.managmenta Lara Šiljeg, viši stručni suradnik za projekte financirane iz EU fondova, Izvor: Verlag Dashöfer

Odgovornost za primjenu okvira za razvoj sustava unutarnjih kontrola

16.2.2018, Maja Coner univ..spec.oec. bacc.adm.publ. ovl.rač. ..., Izvor: Verlag Dashöfer

Razvoj kompetencijskog okvira za zaposlene u javnoj upravi - digitalizacija i modernizacija upravljanja ljudskim potencijalima u javnoj upraviJamstvo

15.3.2023, univ. spec. oec. Maja Coner, bacc. admin. publ., ovlašteni računovođa, Izvor: Verlag Dashöfer

Zakon o platnom prometu - novi zakon od 20.7.2018.

7.8.2018, mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovl.revizor, Izvor: Verlag Dashöfer