danas je 27.2.2024

Input:

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu

2.2.2024, , Izvor: Verlag Dashöfer

Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu uređuju se prihodi i primici, rashodi i izdaci Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu (u nastavku teksta: Proračun) i njihovo ostvarenje, odnosno izvršavanje, opseg zaduživanja općeg proračuna i jamstava središnjeg proračuna, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, te dugom općeg proračuna, poticajne mjere u gospodarstvu, korištenje namjenskih prihoda i primitaka, te vlastitih prihoda proračunskih korisnika državnog proračuna (u nastavku teksta: korisnici), prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, pojedine ovlasti Vlade Republike Hrvatske, predsjednika Vlade, Ministarstva financija i ministra financija u izvršavanju Proračuna, kazne za neispunjavanje obveza, te druga pitanja u izvršavanju Proračuna.

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine.

Vlada RH može dati suglasnosti za zaduživanje jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2024. godini najviše do pet posto ukupno ostvarenih prihoda poslovanja svih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iskazanih u financijskom izvještaju o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. (obrazac: PR-RAS u stupcu 5 pod šifrom 6).

Navedeno ograničenje ne odnosi se na:

  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kojima je Vlada RH