danas je 7.6.2023

Input:

e-ESPD - NAJČEŠĆA PITANJA I ODGOVORI

13.2.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

12.7.2 e-ESPD – NAJČEŠĆA PITANJA I ODGOVORI

Marijana Šperanda, dipl.oec.

Što je to ESPD obrazac?

ESPD (European Single Procurement Document – Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi) je obrazac koji olakšava sudjelovanje u postupcima javne nabave i predstavlja ažuriranu formalnu izjavu gospodarskog subjekata o vlastitoj prikladnosti, financijskom stanju i sposobnosti gospodarskog subjekta koja služi kao preliminarni dokaz u postupcima javne nabave umjesto potvrda koja izdaju tijela javne vlasti ili treće strane, a kojima se potvrđuje da gospodarsk subjekt:

  • - nije u jednoj od situacija zbog koje se gospodarski subjekt isključuje ili može isključiti iz postupka javne nabave (osnove za isključenje)
  • - ispunjava tražene kriterije za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti)
  • - ispunjava objektivna pravila i kriterije određene za smanjenje broja sposobnih natjecatelja, ako je primjenjivo.

Samo odabrani ponuditelj (uključujući sve podugovaratelje i članove