danas je 25.6.2024

Input:

Elektronička dražba

1.1.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

5.2.3 Elektronička dražba

Marijana Šperanda, dipl.oec.

U otvorenom, ograničenom ili natjecateljskom postupku uz pregovore te u ponovljenoj provedbi nadmetanja za stranke okvirnog sporazuma iz članka 153. stavka 4. točaka 2. ili 3. Zakona, kao i za dodjelu ugovora u okviru dinamičkog sustava nabave, javni naručitelj može odrediti da sklapanju ugovora o javnoj nabavi prethodi elektronička dražba ako se sadržaj dokumentacije o nabavi, a posebno tehničke specifikacije predmeta nabave, mogu precizno utvrditi. Nasuprot tome, predmetom elektroničke dražbe ne mogu biti određeni ugovori o javnoj nabavi usluga ili radova čiji je predmet intelektualni rad, poput projektiranja radova, a koji se ne mogu rangirati pomoću automatskih metoda ocjene.

Javni naručitelj koji namjerava provesti elektroničku dražbu obvezan je to navesti u pozivu na nadmetanje te u dokumentaciji o nabavi navodi najmanje informacije kako su navedene Prilogom VI. Zakona. Prema tome, minimalni sadržaj dokumentacije o nabavi ako naručitelj odluči održati elektroničku dražbu je sljedeći:

a) značajke, čija vrijednost će biti predmet elektroničke dražbe, pod uvjetom da se takve značajke mogu kvantitativno odrediti i izraziti u brojevima ili postocima

b) bilo koja ograničenja vrijednosti koje se mogu podnijeti, s obzirom na to da proizlaze iz specifikacija koje se odnose na predmet ugovora

c) podatke koji će se staviti na raspolaganje ponuditeljima tijekom elektroničke dražbe i, prema potrebi, kada će im oni biti stavljeni na