danas je 21.5.2024

Input:

Godišnji popis dugotrajne imovine i obveza kod proračuna i proračunskih korisnika

4.2.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

U članku se daje osvrt na zakonske odredbe vezane uz godišnji popis imovine i obveze kod proračuna i proračunskih korisnika.

Popis imovine i obveza, predstavlja mjeru usklađenja stvarnog i knjigovodstvenoga stanja, koja između ostalog osigurava i vjerodostojnost godišnjih financijskih izvještaja (www.mfin.hr) te je slijedom navedenog propisana obveza sastavljanja godišnjeg popisa kako kod jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave tako i kod njihovih proračunskih i izvanproračunskih korisnika (samo onih koji vode proračunsko računovodstvo). Svi navedeni korisnici koji su obveznici vođenja proračunskog računovodstva dužni su, u skladu s čl. 14. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine«, br. 87/08, 136/12, 15/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20), na početku poslovanja, kao i na kraju svake poslovne godine, sa stanjem na datum bilance, popisati imovinu i obveze te navesti njihove pojedinačne vrijednosti. Popis imovine i obveza obuhvaća i stavke evidentirane u okviru izvanbilančnih zapisa.

Temeljem odredbi čl. 18. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu, imovina se početno iskazuje po trošku nabave (nabavnoj vrijednosti) ili po procijenjenoj vrijednosti. Dugotrajna imovina je financijska i nefinancijska imovina čiji je vijek upotrebe duži od jedne godine i koja duže od jedne godine zadržava isti pojavni oblik. Proizvedena dugotrajna nefinancijska imovina čiji je pojedinačni trošak nabave (nabavna vrijednost) niži od 3.500,00 kuna, može se otpisati jednokratno, stavljanjem u upotrebu uz obvezu pojedinačnog ili skupnog praćenja u korisnom vijeku upotrebe. Novost je da se dugotrajna imovina male vrijednosti, do 3.500,00 kuna, može od 01. siječnja 2020. godine, jednako kao i sitni inventar, jednokratno otpisati  stavljanjem u upotrebu. Odluku o jednokratnom ispravku vrijednosti donosi čelnik. Također, odluku o