danas je 26.9.2023

Input:

Korona virus (Covid-19) : Obračun plaća i naknada plaće- 1 dio

17.3.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

Naknada plaće – bolovanje na teret HZZO-a

 Člankom 39. stavkom 1. točkom 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju („Narodne novine“ broj 80/13 do 89/19) propisano je da radnik ima pravo na naknadu plaće ako je izoliran kao kliconoša ili zbog pojave zaraze u njegovoj okolini.

 Samoizolacija/izolacija i liječenje u vezi korona virusa se u smislu propisa o zdravstvenom osiguranju smatra privremenom nesposobnošću za rad radnika za koju radnik ima pravo na naknadu plaće.

 Naknada plaće u slučaju da je radnik izoliran kao kliconoša ili zbog pojave zaraze u njegovoj okolini se sukladno članku 41. stavku 1. Zakona isplaćuje na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u tekstu koji slijedi: HZZO) od prvog dana korištenja prava na bolovanje, odnosno od prvog dana otvaranja bolovanja zbog izolacije/samoizolacije radi korona virusa.

 Naknada plaće zbog izolacije/samoizolacije radi korona virusa pripada radniku za cijelo vrijeme trajanja bolovanja za dane (sate) rada za koje bi imao pravo na plaću da radi prema propisima o radu, odnosno sve dok odabrani liječnik ne utvrdi da