danas je 13.7.2024

Input:

Mišljenja Agencije za zaštitu osobnih podataka

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

10.5 Mišljenja Agencije za zaštitu osobnih podataka

Kristian Plazonić, dipl.iur.

1. Obrada osobnih podataka učenika sukladno Općoj uredbi

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka - Opća uredba o zaštiti podataka - GDPR je u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u Republici Hrvatskoj od 25. svibnja 2018. godine.

Uredbom se predviđaju specifikacije ili ograničenja njezinih pravila pravom države članice, te države članice mogu, u mjeri u kojoj je to potrebno radi usklađenosti i kako bi nacionalne odredbe bile razumljive osobama na koje se primjenjuju, elemente Uredbe uključiti u svoje nacionalno pravo. Tako je Opća uredba, sukladno njenom članku 8., stavku 1. dozvolila državama članicama da zakonom predvide najnižu dobnu granicu djeteta radi davanja privole u pogledu nuđenja usluga informacijskog društva izravno djetetu.

Republika Hrvatska je navedeno uredila Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018).

Člankom 19., stavkom 1. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka propisano je daje kod primjene članka 6., stavka 1., točke a) Opće uredbe o zaštiti podataka (privola kao zakoniti temelj za obradu), u pogledu nuđenja usluga informacijskog društva izravno djetetu, obrada osobnih podataka djeteta zakonita ako dijete ima najmanje 16 godina.

Ta odredba znači da dijete može dati svoju privolu za obradu njegovih osobnih podataka u kontekstu nuđenja usluga informacijskog društva ukoliko ima najmanje 16 godina, a do tada privolu mora dati njegov zakonski zastupnik odnosno nositelj roditeljske odgovornosti da bi ista predstavljala zakoniti pravni temelj za obradu.

Nadalje, člankom 18. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78(15 i 29/18) propisano je da samo poslovno sposobna osoba može vlastitim očitovanjima volje stvarati pravne učinke (stavak 1.) te da poslovnu sposobnost fizička osoba stječe punoljetnošću (stavak 2.). Umjesto osobe koja nema poslovnu sposobnost očitovat će svoju volju njezin zakonski zastupnik ili skrbnik (stavak 4.).

Člankom 92., stavkom 3. Obiteljskog zakona (NN103/15) propisano je da u sadržaj roditeljske skrbi ulazi pravo i dužnost zastupanja djetetovih osobnih i imovinskih prava i interesa. Dakle, u