Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Mišljenja Agencije za zaštitu osobnih podataka

16.11.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

10.5 Mišljenja Agencije za zaštitu osobnih podataka

Kristian Plazonić, dipl.iur.

1. Obrada osobnih podataka učenika sukladno Općoj uredbi

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka - Opća uredba o zaštiti podataka - GDPR je u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u Republici Hrvatskoj od 25. svibnja 2018. godine.

Uredbom se predviđaju specifikacije ili ograničenja njezinih pravila pravom države članice, te države članice mogu, u mjeri u kojoj je to potrebno radi usklađenosti i kako bi nacionalne odredbe bile razumljive osobama na koje se primjenjuju, elemente Uredbe uključiti u svoje nacionalno pravo. Tako je Opća uredba, sukladno njenom članku 8., stavku 1. dozvolila državama članicama da zakonom predvide najnižu dobnu granicu djeteta radi davanja privole u pogledu nuđenja usluga informacijskog društva izravno djetetu.

Republika Hrvatska je navedeno uredila Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018).

Člankom 19., stavkom 1. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka propisano je daje kod primjene članka 6., stavka 1., točke a) Opće uredbe o zaštiti podataka (privola kao zakoniti temelj za obradu), u pogledu nuđenja usluga informacijskog društva izravno djetetu, obrada osobnih podataka djeteta zakonita ako dijete ima najmanje 16 godina.

Ta odredba znači da dijete može dati svoju privolu za obradu njegovih osobnih podataka u kontekstu nuđenja usluga informacijskog društva ukoliko ima najmanje 16 godina, a do tada privolu mora dati njegov zakonski zastupnik odnosno nositelj roditeljske odgovornosti da bi ista predstavljala zakoniti pravni temelj za obradu.

Nadalje, člankom 18. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78(15 i 29/18) propisano je da samo poslovno sposobna osoba može vlastitim očitovanjima volje stvarati pravne učinke (stavak 1.) te da poslovnu sposobnost fizička osoba stječe punoljetnošću (stavak 2.). Umjesto osobe koja nema poslovnu sposobnost očitovat će svoju volju njezin zakonski zastupnik ili skrbnik (stavak 4.).

Člankom 92., stavkom 3. Obiteljskog zakona (NN103/15) propisano je da u sadržaj roditeljske skrbi ulazi pravo i dužnost zastupanja djetetovih osobnih i imovinskih prava i interesa. Dakle, u slučaju da se radi o maloljetnom učeniku, privolu za obradu njegovih osobnih podataka potpisuje njegov zakonski zastupnik, odnosno roditelj. Ukoliko se radi o punoljetnom učeniku, tada privolu potpisuje on osobno.

Vezano za javnu objavu osobnih podataka učenika navodimo sljedeće:

Člankom 6., stavkom 1. Opće Uredbe je propisano daje obrada zakonita samo ako i u onoj mjeri u kojoj je ispunjeno najmanje jedno od sljedećega: (a) ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha; (b) obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora; (c) obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade; (d) obrada je nužna kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe; (e) obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade; (f) obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete.

Točka f) se ne odnosi na obradu koju provode tijela javne vlasti pri izvršavanju svojih zadaća.

Ako je pravni temelj za obradu osobnih podataka pravna obveza voditelja obrade, tada ta pravna osnova mora biti utvrđena u pravu Unije ili pravu države članice kojem voditelj obrade podliježe, a tom pravnom osnovom mora biti određena i svrha obrade.

U tom slučaju, ukoliko je posebnim pravnim propisom propisana obveza objave imena učenika npr. u brošuri škole, za takvu obradu nije potrebna i privola. U suprotnom, da bi navedena obrada bila zakonita, nužno je pribaviti drugi pravni temelj iz članka 6., stavka 1. Opće uredbe, što, u konkretnom slučaju, može biti jedino privola roditelja maloljetnih učenika, odnosno privola punoljetnih učenika.

2. Obrada osobnih podataka obrađenih u poslovne svrhe

Agencija je 14. srpnja zaprimila upit kojim je traženo tumačenje područja primjene Opće uredbe o zaštiti podataka, posebno u vezi uvodne izjave 14 navedene Uredbe. Konkretnije pitalo se da li se navedena Uredba primjenjuje na trgovačko društvo koje ne posluje na maloprodajnoj

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: