danas je 28.9.2023

Input:

Naputak o izmjeni i dopuni Naputka o načinu isplate beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranj

1.7.2021, Izvor: Narodne novine

Na temelju članka 69. stavka 5. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu (»Narodne novine«, br. 135/20 i 69/21) ministar financija donosi

NAPUTAK O IZMJENI I DOPUNI NAPUTKA O NAČINU ISPLATE BESKAMATNOG ZAJMA JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE, HRVATSKOM ZAVODU ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I HRVATSKOM ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Članak 1.

U Naputku o načinu isplate beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 46/20