danas je 28.9.2023

Input:

Naputak o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2021. godini

12.2.2021, Izvor: Narodne novine

Na temelju članka 36. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu (»Narodne novine«, broj 135/20) ministar financija donosi

NAPUTAK

O NAČINU UPLAĆIVANJA PRIHODA PRORAČUNA, OBVEZNIH DOPRINOSA TE PRIHODA ZA FINANCIRANJE DRUGIH JAVNIH POTREBA U 2021. GODINI

I. OPĆE ODREDBE

Ovim Naputkom propisuju se računi na koje će se uplaćivati prihodi proračuna, obvezni doprinosi te prihodi za financiranje drugih javnih potreba, način uplaćivanja tih prihoda te izvješćivanje njihovih korisnika.

Prihodima proračuna, obveznim doprinosima te prihodima za druge javne potrebe, prema ovom Naputku, smatraju se prihodi koji se ostvaruju po zakonima ili drugim propisima donesenim na temelju zakona.

Odluka o transakcijskim računima (»Narodne novine«, broj 57/19) propisuje način određivanja i korištenja broja transakcijskih računa u kreditnim institucijama.

Vlastiti prihodi državnog, županijskog i gradskog odnosno općinskog proračuna uplaćuju se na račun za redovno poslovanje odnosnoga proračuna. Pregled računa proračuna nalazi se u Popisu računa proračuna, koji je sastavni dio ovog Naputka (Prilog 1).

Račun za grad/općinu sastoji se od sljedećih dijelova: HR – dvoslovne oznake za Republiku Hrvatsku, xx – dvoznamenkastog kontrolnog broja koji se računa prema međunarodnoj normi ISO 7064, MOD 97-10, sedmeroznamenkastog vodećeg broja kreditne institucije i deseteroznamenkastog broja (partije) transakcijskog računa u kreditnoj instituciji. Broj (partija) transakcijskog računa u kreditnoj instituciji određuje se ovako: prve dvije znamenke imaju oznaku »18«, sljedeće tri znamenke su oznaka grada/općine koju određuje Državna geodetska uprava, slijede četiri nule (0000), a posljednja znamenka je kontrolni broj prethodnih devet izračunat po međunarodnoj normi ISO 7064 (Modul 11, 10) – 1983/E.

Račun za županiju sastoji se od sljedećih dijelova: HR – dvoslovne oznake za Republiku Hrvatsku, xx – dvoznamenkastog kontrolnog broja koji se računa prema međunarodnoj normi ISO 7064, MOD 97-10, sedmeroznamenkastog vodećeg broja kreditne institucije i deseteroznamenkastog broja (partije) transakcijskog računa u kreditnoj instituciji. Broj (partija) transakcijskog računa u kreditnoj instituciji određuje se ovako: prve dvije znamenke imaju oznaku »18«, slijede tri nule (000), sljedeće dvije znamenke su oznaka županije koju određuje Državna geodetska uprava, slijede dvije nule (00), a posljednja znamenka je kontrolni broj prethodnih devet izračunat po međunarodnoj normi ISO 7064 (Modul 11, 10) – 1983/E.

Ako se na području jedinice lokalne samouprave osnuje mjesna samouprava, kreditna institucija gradskoj četvrti, gradskom kotaru ili mjesnom odboru otvara račun proračuna. Račun se sastoji od sljedećih dijelova: HR – dvoslovne oznake za Republiku Hrvatsku, xx – dvoznamenkastog kontrolnog broja koji se računa prema međunarodnoj normi ISO 7064, MOD 97-10, sedmeroznamenkastog vodećeg broja kreditne institucije i deseteroznamenkastog broja (partije) transakcijskog računa u kreditnoj instituciji. Broj (partija) transakcijskog računa u kreditnoj instituciji određuje se ovako: prve dvije znamenke imaju oznaku »18«, iduće tri znamenke su oznaka grada/općine prema pripadnosti jedinice lokalne samouprave, slijede dvije nule (00), iduće dvije znamenke određuje kreditna institucija, a posljednja znamenka je kontrolni broj prethodnih devet izračunat po međunarodnoj normi ISO 7064 (Modul 11, 10) – 1983/E.

Zajednički prihodi proračuna i ostali javni prihodi uplaćuju se na račune propisane ovim Naputkom i raspoređuju se korisnicima na zakonom utvrđeni način. IBAN konstrukcija računa sastoji se od sljedećih dijelova: HR – dvoslovne oznake za Republiku Hrvatsku, xx – dvoznamenkastog kontrolnog broja koji se računa prema međunarodnoj normi ISO 7064, MOD 97-10, sedmeroznamenkastog vodećeg broja kreditne institucije i deseteroznamenkastog broja (partije) transakcijskog računa u kreditnoj instituciji. Vodeći broj kreditne institucije je 1001005 – Hrvatska narodna banka. Drugi dio računa sastoji se od deset (10) znamenaka od kojih prve dvije imaju oznaku »17« – oznaka računa za naplatu javnih