Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Nova Uredba i Izjava o fiskalnoj odgovornosti

15.11.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

2019.05 Uvod

Ivana Lukić

2019.05.1 Članak

Ivana Lukić

2019.05.1.1 Nova Uredba i Izjava o fiskalnoj odgovornosti

Maja Hleb, dipl.oec.

Novim Zakonom o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine” broj 111/18) koji je stupio na snagu 01.01.2019. godine određena su pravila kojima se ograničava visina rashoda i manjka općeg proračuna i javnog duga, jača odgovornost za zakonito, namjensko i svrhovito korištenje proračunskih sredstava te jača sustav kontrola i nadzora radi osiguranja fiskalne odgovornosti. Ovim Zakonom je pravni sustav Republike u cijelosti usklađen s Direktivom Vijeća 2011/85/EU

Izjava o fiskalnoj odgovornosti je godišnja izjava kojom čelnik proračunskog i izvanproračunskog korisnika proračuna svih razina (država, županija, grad/općina) te predsjednik uprave trgovačkog društva i čelnik druge pravne osobe koje su u vlasništvu ili im je osnivač Republika Hrvatska i/ili jedna ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, potvrđuje da je u radu osigurao zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava te učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava unutarnjih kontrola.

Vlada Republike Hrvatske donijela je novu Uredbu o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i Izvještaja o primjeni fiskalnih pravila („Narodne novine” broj 95/19) koja je stupila na snagu 12.10.2019. godine. Uredbom je propisan izgled i sadržaj nove Izjave o fiskalnoj odgovornosti (s prilozima), postupak i rokovi sastavljanja i predaje Izjave, način i rokovi izvještavanja te oblik i sadržaj Izvještaja o primjeni fiskalnih pravila sukladno Zakonu o fiskalnoj odgovornosti. Važan dio Uredbe čine odredbe o Upitniku o fiskalnoj odgovornosti temeljem kojeg se daje Izjava i koji se prilaže i sastavni je dio Izjave.

U nastavku se u bitnom razmatraju odredbe nove Uredbe i Izjave koje se odnose na proračune, proračunske i izvanproračunske korisnike te trgovačka društva i druge pravne osobe u vezi sastavljanja Izjave i Upitnika o fiskalnoj odgovornosti.

Nova Uredba i Izjava o fiskalnoj odgovornosti

Novom Uredbom o fiskalnoj odgovornosti propisano je da se daje na temelju podataka iz Upitnika o fiskalnoj odgovornosti, nalaza Državnog ureda za reviziju, unutarnje i vanjske revizije te raspoloživih informacija. Uvođenje nalaza revizije kao jednog od temelja za davanja Izjave postrožilo je davanje Izjave jer odgovorna osoba ne može izjaviti da nema slabosti ili nepravilnosti

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: