danas je 17.6.2024

Input:

Objava osobnih podataka djece na Internetskim stranicama dječjeg vrtića

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

10.4 Objava osobnih podataka djece na Internetskim stranicama dječjeg vrtića

Kristian Plazonić, dipl.iur.

Da djeca zaslužuju posebnu zaštitu u pogledu svojih osobnih podataka budući mogu biti manje svjesna rizika, posljedica i predmetnih zaštitnih mjera te svojih prava u vezi s obradom osobnih podataka utvrđuje Uredba (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (u nastavku: Uredba (EU) 2016/679) te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). U istoj Uredbi se navodi da bi se takovo pravo na posebnu zaštitu trebalo posebno odnositi na upotrebu osobnih podataka djece u svrhu marketinga ili stvaranja osobnih ili korisničkih profila te prikupljanje osobnih podataka o djeci prilikom upotrebe usluga koje se izravno nude djetetu. Što se tiče privole nositelja roditeljske odgovornosti1 ista ne bi trebala biti nužna u kontekstu preventivnih usluga ili usluga savjetovanja koje su ponuđene izravno djetetu. Stoga, svaka informacija i komunikacija, u slučaju da je obrada usmjerena prema djetetu, trebale bi biti na jasnom i jednostavnom jeziku koji dijete lako može razumjeti.

Nadzorno tijelo - zaštita osobnih podataka djece

Nadzorno tijelo odnosno Agencija za zaštitu osobnih podataka (u nastavku: Agencija) mora imati posebnu pozornost kad su u pitanju nezakonite obrade osobnih podataka djece. Tako imamo slučaj u kojem je sama Agencija došla do saznanja da