danas je 21.7.2024

Input:

Obrada posebnih kategorija osobnih podataka (osjetljivi podaci)

2.5.2024, , Izvor: Verlag Dashöfer

2.1 Obrada posebnih kategorija osobnih podataka (osjetljivi podaci)

Kristian Plazonić, dipl.iur., Igor Radelić, dipl. iur.

Pod obradom posebnih kategorija osobnih podataka predmnijevamo "osjetljive" podatke, koji se odnose na rasno ili etničko podrijetlo, politička stajališta, vjerska ili druga uvjerenja, sindikalno članstvo, zdravlje ili spolni život te osobnih podataka o kaznenom1 i prekršajnom postupku.

Uredba (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Ispravak Uredbe, L 127,23.5.2018, 2 i Ispravak Uredbe, L 074, 4.3.2021, 35., u nastavku: Uredba (EU) 2016/679) te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), zabranjuje obradu "osjetljivih" osobnih