danas je 25.6.2024

Input:

Odbitak pretporeza

26.5.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

6.1 Odbitak pretporeza

Antonio Prtenjača, bacc. porezne struke, Maja Hleb dipl.oec, stalni sudski vještak za računovodstvo, poreze i financije, Sandra Hrvatin, dipl.oec, ovl.računovođa, ovl.interni revizor

Pravo na odbitak pretporeza imaju poduzetnici – obveznici PDV-a, koji obavljaju oporezive isporuke dobara i usluga, uz ispunjenje uvjeta propisanih za odbitak pretporeza. Prema čl. 60 sljedeći uvjeti:

- odbitak pretporeza nije isključen

- ima račun u vezi s isporukom dobara i usluga, izdan u skladu s odredbama Zakona

- za uvezena dobra ima jedinstvenu carinsku deklaraciju u kojoj je naveden kao primatelj ili uvoznik dobara, te u kojoj je iskazan iznos PDV-a koji treba platiti ili je omogućeno njegovo izračunavanje,

- kada je obvezan platiti PDV temeljem prijenosa porezne obveze

- da iznos obveze PDV-a, kao i sve podatke potrebne za obračun PDV-a na stjecanje dobara unutar EU-a iskaže u prijavi PDV-a iz čl. 85. st. 1 ima račun,

- kod plaćenog predujma pretporez se može odbiti, ako je primljeni račun izdan u skladu s čl. 78. st. 1. Zakona.

Porezni obveznik ne može odbiti pretporez sadržan u računima za primljena dobra i obavljene usluge što ih koristi za isporuke dobara i obavljanje usluga:

- oslobođenih plaćanja PDV-a u tuzemstvu

- u inozemstvu, koje bi prema čl. 39., 40. i 114 u tuzemstvu.

Kod ispostavljanja računa za usluge i isporuke za koje je propisano porezno oslobođenje ne obračunava se PDV, ali poduzetnik koji ih obavlja nema pravo odbitka pretporeza što se odnosi na takve usluge. Slijedom toga, poduzetnik koji obavlja oporezive isporuke i isporuke koje