danas je 27.2.2024

Input:

Participativno budžetiranje

16.5.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

Sve više lokalnih jedinica prepoznalo je značaj participativnog budžetiranja kao demokratskog alata za aktivnijim sudjelovanjem građana u procesu donošenja odluka i to odluka koje se odnose na raspolaganje proračunskim sredstvima.

U nastavku teksta biti će više riječi o participativnom budžetiranju i njegovim najznačajnijim obilježjima.

Pravni okvir za uključivanje građana u procese odlučivanja uspostavljen je Zakonom o pravu na pristup informacijama i Kodeksom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata. Građani imaju pravo biti pravodobno informirani o planu donošenja zakona, drugih propisa i akata kako bi imali mogućnost uključiti se u postupak javnog savjetovanja i dostaviti svoje prijedloge i mišljenja. Uzimajući u obzir činjenicu da je proračun temeljni financijski akt u kojemu su utvrđeni svi prihodi i rashodi lokalne jedinice za proračunsku godinu, da se njime financiraju različite javne potrebe u lokalnoj zajednici, da njegova struktura sadržava i plan razvojnih programa, te da građani plaćanjem poreza i drugih javnih davanja pridonose punjenju proračuna, dolazimo do zaključka da građani kao porezni obveznici itekako imaju pravo sudjelovati u sukreiranju proračuna i suodlučivanja u trošenju proračunskih sredstava.

Prednosti participativnog budžetiranja su brojne, a od kojih možemo istaknuti sljedeće: povećanje transparentnosti lokalnih