Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Planski dokumenti u gospodarenju otpadom

20.9.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

Planski dokumenti gospodarenja otpadom su:

 • Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske,
 • Plan gospodarenja otpadom jedinice područne (regionalne) samouprave i
 • Plan gospodarenja otpadom Grada Zagreba.

 

Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske

Vlada RH donosi Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, a izmjenu toga plana prema potrebi, te radi evaluaciju plana najmanje jednom u šest godina.

Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske se odnosi na gospodarenje otpadom na teritoriju Republike Hrvatske.

Ministarstvo nadzire provedbu Plana te obavlja ocjenu provedbe mjera: sprječavanja nastanka otpada, korištenjem pokazatelja i ciljnih vrijednosti pokazatelja i ponovne uporabe u skladu s metodologijom Europske komisije.

 

Plan gospodarenja otpadom RH sadrži:

 1. analizu i ocjenu stanja postojećeg gospodarenja otpadom
 2. mjere unaprjeđenja ponovne uporabe, recikliranja, oporabe i zbrinjavanja otpada na način prihvatljiv za okoliš
 3. ocjenu načina na koji će Plan doprinijeti implementaciji ciljeva i odredbi Direktive (EU) 2008/98/EZ
 4. vrste, količine i porijeklo otpada proizvedenog u Republici Hrvatskoj, otpad koji će se vjerojatno isporučivati iz ili u Republiku Hrvatsku te procjenu budućih tokova otpada
 5. postojeće važnije pogone za oporabu i zbrinjavanje otpada uključujući i sustave gospodarenja posebnim kategorijama otpada te otpad koji sadrži značajne količine kritičnih sirovina i tokove otpada propisane propisima Europske unije
 6. procjenu nužnosti zatvaranja postojeće i uspostave nove infrastrukture za zbrinjavanje te oporabu miješanog komunalnog otpada iz kućanstva, uključujući i procjenu nužnih investicija i drugih financijskih sredstava uključujući i sredstva koja jedinica lokalne samouprave mora utrošiti kako bi se zatvorila postojeća i uspostavila nova infrastrukture za gospodarenje otpadom
 7. mjere kojima će se nastojati da se od 2030. godine sav otpad koji je pogodan za recikliranje ili drugi postupak oporabe, posebno komunalni otpad, ne prihvaća na odlagališta uz iznimku otpada za koji odlaganje daje najbolji učinak na okoliš u skladu s redom prvenstva gospodarenja otpadom
 8. procjenu postojećih sustava sakupljanja otpada, uključujući vrste materijala i područja pokrivena odvojenim sakupljanjem otpada, te mjere za unaprjeđenje tih sustava uključujući i sve dopuštene iznimke od obveze odvojenog sakupljanja otpada, kao i potrebe za uspostavu novih sustava odvojenog sakupljanja otpada
 9. odgovarajuće informacije o kriterijima temeljem kojih se odabire lokacija te potrebnim kapacitetima novih važnijih pogona za oporabu ili zbrinjavanje otpada, ako je to nužno
 10. opće politike gospodarenja otpadom uključujući planirane tehnologije i metode koje će se koristiti te politike kojima se rješava određeno pitanje u gospodarenju otpadom
 11. mjere sprječavanja protuzakonitog odbacivanja otpada, te uklanjanja protuzakonito odbačenog otpada
 12. odgovarajući kvalitativni ili kvantitativni pokazatelji i ciljne vrijednosti pokazatelja u svezi s količinama proizvedenog otpada i njegovom obradom, te u svezi s količinama komunalnog otpada koji je odložen ili energetski oporabljen
 13. procjenu korisnosti i prikladnosti uporabe ekonomskih i drugih instrumenata u gospodarenja otpadom uz nesmetano funkcioniranje unutarnjeg tržišta
 14. popis saniranih lokacija onečišćenih otpadom (crne točke) i saniranih i zatvorenih odlagališta uključujući i
 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: