danas je 13.7.2024

Input:

Prava iz područja zdravstva za zaposlenike u javnim službama

21.4.2017, , Izvor: Verlag Dashöfer

Od 9. ožujka 2017. godine, primjenjuje se Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine broj: 24/17, dalje: TKU) , koji važi do sklapanja novog Temeljnog kolektivnog ugovora, a najduže do 1. kolovoza 2017. godine. TKU utvrđuju se prava i obveze iz rada i po osnovi rada službenika i namještenika u javnim službama na koje se primjenjuje Zakon o plaćama službenika u javnim službama (u daljnjem tekstu: zaposlenici).

Uvod

TKU ugovoreno je niz radnih i materijalnih prava zaposlenika, koja prava nisu propisana važećim radnim zakonodavstvom, kao niti drugim izvorima radnih prava radnika (pravilnicima o radu, sporazumima zaključenim između poslodavaca i radničkih vijeća, ugovorima o radu). Istekom produžene primjene ranije važećeg Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine broj: 141/12, dalje: KU), Dodatak I. Temeljnom kolektivnom ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine broj: 141/12) i Dodatak II Temeljnom kolektivnom ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine broj: 150/13 i 153/13) postalo je upitno daljnje ostvarivanje prava zaposlenika (primjerice obračun plaća, jubilarne nagrade, regres, socijalne pomoći, troškovi prijevoza i dr.). Stoga su vođeni pregovori o sklapanju TKU od 14. veljače 2017. do 6. ožujka 2017. godine, kada je dogovoreno da se sklopi TKU kraćeg roka važenja i kojim su na kraće razdoblje zadržana radna i materijalna prava zaposlenika na istoj razini na kojoj su ugovorena do tada važećim KU. Iznosi materijalnih prava u TKU ugovoreni su u neto iznosima. TKU određuje da se pojedina prava i obveze utvrde ili odrede granskim kolektivnim ugovorom. Iznimno TKU propisuje da materijalna prava iz članka 66. TKU (troškovi prijevoza), ne mogu biti predmet uređenja granskih kolektivnih ugovora.

Ranije sklopljen KU iz 2012. godine, među ostalim, temeljio se na tada važećem radnom zakonodavstvu, koje je u međuvremenu zamijenjeno u potpunosti novim propisima, te je TKU usklađen sa Zakonom o radu i Zakonom o zaštiti na radu, a ovo usklađivanje propisa bilo je ujedno obrazloženje da se bez odugovlačenja u pregovaranju sklopi novi TKU, koji je sklopljen s iznimno kratkim rokom važenja od nekoliko mjeseci tj. do 1. kolovoza 2017. godine.

Zdravstveno osiguranje

Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine", broj 80/13 i 137/13) propisano je da je svaki građanin Republike Hrvatske obvezan prijaviti se na obvezno zdravstveno osiguranje. Na obvezno zdravstveno osiguranje prema jednoj od osnova osiguranja utvrđenih Zakonom obvezne su se osigurati sve osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj i stranci s odobrenim stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj, ako međunarodnim ugovorom, odnosno posebnim zakonom nije drukčije određeno. Na obvezno zdravstveno osiguranje obvezno se osiguravaju i državljani drugih država članica Europske unije (u daljnjem tekstu: države članice) te državljani države koja nije država članica (u daljnjem tekstu: treća država) s odobrenim privremenim boravkom u Republici Hrvatskoj, a na temelju radnog odnosa kod poslodavca sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, odnosno na temelju obavljanja gospodarske, odnosno profesionalne djelatnosti u Republici Hrvatskoj, ako su ispunjeni uvjeti prema posebnim propisima koji uređuju pitanje boravka i rada stranaca u Republici Hrvatskoj i ako propisima Europske unije, odnosno međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno.

Zaposlenici su zdravstveno osigurani kao osobe u radnom odnosu i osnovom te kategorije ostvaruju prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

Zakonom o radu  ("Narodne novine", broj 93/14) odredbom članka 9. propisano je da poslodavac, radnik i radničko vijeće te sindikati i udruge poslodavaca, mogu ugovoriti uvjete rada koji su za radnika povoljniji od uvjeta određenih ovim ili drugim zakonom, a također je propisano ako je neko pravo iz radnog odnosa različito uređeno ugovorom o radu, pravilnikom o radu, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca, kolektivnim ugovorom ili zakonom, primjenjuje se za radnika najpovoljnije pravo, ako ovim ili drugim zakonom nije drukčije određeno.

U okviru zdravstvenog osiguranja TKU ugovorena određena prava, povoljnija za zaposlenike od onih propisanih odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranju i drugim zakonskim i pod zakonskim aktima kojima je regulirano ovo područje. 

 

Pravo na zdravstvenu zaštitu

Za sve osiguranike, pa tako i zaposlenike, u okviru prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja propisano je pravo na zdravstvenu zaštitu (primarnu, specijalističko-konzilijarnu bolničku zdravstvenu zaštitu, pravo na lijekove koji su utvrđeni osnovnom i dopunskom listom lijekova HZZO-a, dentalna pomagala koja su utvrđena osnovnom i dodatnom listom dentalnih pomagala Zavoda, ortopedska i druga pomagala koja su utvrđena osnovnom i dodatnom listom ortopedskih i drugih pomagala Zavoda, zdravstvenu zaštitu u drugim državama članicama i trećim državama) i pravo na novčane naknade.

U okviru prava na zdravstvenu zaštitu koje nije regulirano odredbama obveznog zdravstvenog osiguranja odredbama članka 73. TKU ugovoreno je da svi zaposlenici do 50 godina starosti svake 3