danas je 30.9.2023

Input:

Pravilnik o načinu korištenja službenih automobila

19.3.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

Na temelju točke V. stavka 2. Odluke o uvjetima korištenja službenih automobila, mobilnih telefona, redovnih zrakoplovnih linija, poslovnih kreditnih kartica, sredstava reprezentacije te načinu odobravanja službenih putovanja (NN 37/16) _______________ (naziv Tijela; dalje u tekstu: Tijelo) donosi

PRAVILNIK  O NAČINU KORIŠTENJA SLUŽBENIH AUTOMOBILA

 OPĆE ODREDBE

Članak 1.

 Ovim se Pravilnikom ureduje vođenje putnih radnih listova, način financijskog praćenja troškova, korisnici službenih automobila, rezervacija i izdavanje službenih automobila, odgovorna osoba za upravljanje voznim parkom, vođenje evidencije o korištenju službenih automobila, način plaćanja goriva, cestarine, parkiranja i ostalih povezanih troškova, uvjeti, odgovornosti i postupci kod održavanja službenih automobila, korištenje drugih načina prijevoza, odgovornost za nastalu štetu i izvještavanje o korištenju službenih automobila.

Članak 2.

Službene automobile službenici i namještenici __________ (naziv Tijela) koriste u pravilu za radno vrijeme od ____________ sati sukladno potrebama obavljanja poslova i radnih zadataka iz svog djelokruga rada, a u slučaju potrebe i izvan navedenog vremena.

Za korištenje službenih vozila, korisnici moraju imati važeću vozačku dozvolu, te su dužni pridržavati se odredbi zakona i drugih propisa kojima se uređuje sigurnost prometa na cestama.

PUTNI RADNI LIST

Članak 3.

Za svaki službeni automobil posebno se vodi putni radni list i korištenje službenog automobila može se ostvariti samo na temelju popunjenog i ovjerenog putnog radnog lista od strane odgovorne osobe, odnosno osobe koja odobrava korištenje službenih automobila.

Članak 4.

Putni radni list sadrži:

1.Redni broj putnog radnog lista,

2.Marku automobila,

3.Registarsku oznaku automobila,

4.Datum i vrijeme korištenja automobila,

5.lme i prezime te potpis vozača,

6.Ime i prezime te potpis odgovorne osobe koja odobrava korištenje automobila,

7.Datum, vrijeme i stanje brojila kod polaska,

8.Datum, vrijeme i stanje brojila kod povratka,

9.Mjesto/relacija putovanja,

10.Svrhu putovanja (ili poveznica na broj naloga za službeni put),

11.Troškove nastale za vrijeme putovanja (gorivo, cestarina, pranje, parking i ostalo,

12.Ime i prezime te potpis odgovorne osobe za financije.

Članak 5.

Putni radni list izdaje se i popunjava na odgovarajućem obrascu, a može se popunjavati i izdavati u elektronskom obliku.

Putni radni list službenicima i