danas je 25.6.2024

Input:

Pravilnik o postupanju prilikom opće procjene privremenosti rada upućenoga radnika i privremenosti poduzimanja ekonomskih aktivnosti poslodavca u Republici Hrvatskoj

10.6.2021, Izvor: Narodne novine

Na temelju članka 29. stavka 6. Zakona o upućivanju radnika u Republiku Hrvatsku i prekograničnoj provedbi odluka o novčanoj kazni (»Narodne novine«, broj 128/2020) te članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/2019), ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, uz prethodnu suglasnost ministra vanjskih i europskih poslova donosi

PRAVILNIK

O POSTUPANJU PRILIKOM OPĆE PROCJENE PRIVREMENOSTI RADA UPUĆENOGA RADNIKA I PRIVREMENOSTI PODUZIMANJA EKONOMSKIH AKTIVNOSTI POSLODAVCA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Predmet

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuje postupanje državne upravne organizacije koja prema posebnom propisu obavlja inspekcijske poslove u području rada i zaštite na radu odnosno drugih tijela državne uprave u čijem je djelokrugu, u skladu s posebnim propisom, obavljanje poslova inspekcijskoga nadzora nad provedbom posebnih propisa kojima se uređuju radni odnosi odnosno uvjeti rada tijekom inspekcijskoga nadzora privremene naravi upućivanja radnika i privremenosti poduzimanja ekonomskih aktivnosti poslodavca u Republici Hrvatskoj.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Usklađivanje s pravnim aktima Europske unije

Članak 2.

Ovim se Pravilnikom u hrvatsko zakonodavstvo preuzima Direktiva 2014/67/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o provedbi Direktive 96/71/EZ o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga i izmjeni Uredbe (EU) br. 1024/2012 o administrativnoj suradnji putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta (»Uredba IMI«) (Tekst značajan za EGP) (SL L 159, 28. 5. 2014.)

Opća procjena činjenica svojstvenih upućivanju radnika

Članak 3.

(1) Tijekom inspekcijskoga nadzora provedbe zakona i drugih propisa koji se u situacijama upućivanja radnika primjenjuju na uvjete rada radnika upućenih na određeno vrijeme na rad u Republiku Hrvatsku, uz druge podatke i obavijesti koje je ovlašten prikupljati radi provođenja inspekcijskoga nadzora, nadležni inspektor će izvršiti opću procjenu činjenica svojstvenih upućivanju radnika i nužnih za provjeru i procjenu radi li se o situaciji upućivanja, odnosno o upućenom radniku.

(2) U obavljanju opće procjene iz stavka 1. ovoga članka razmatraju se činjenice koje su svojstvene upućivanju radnika, a odnose se na upućenoga radnika te pružatelja usluga – poslodavca (u daljnjem tekstu: poslodavac) koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, a upućuje radnika u Republiku Hrvatsku.

(3) Opća procjena iz stavka 1. ovoga članka temelji se na činjenicama i obavijestima koje se prikupljaju, a sastoji se u procjeni smatra li se upućena osoba radnikom prema općem propisu kojim se u Republici Hrvatskoj uređuju radni odnosi odnosno zaštita na radu, obavlja li