danas je 11.12.2023

Input:

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi -osvrt na Prijedlog-

25.10.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Hrvatski sabor je na sjednici održanoj 20. listopada 2023. godine dnevni red dopunio točkom – Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kojim se, između ostalog, uređuje radno-pravni status zajedničkog službenika

jedinica lokalne samouprave koje se funkcionalno povezuju, te druga pitanja koja u nastavku teksta iznosim.

Prvi Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi[1] donesen je 2008.godine i do sada je izmijenjen i dopunjen tri puta. Osnova Zakona je da uređuje prijam u službu te prava, obveze i odgovornosti službenika i namještenika u upravnim odjelima i službama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i druga pitanja od značaja za ostvarivanje prava i obveza službenika i namještenika.

Prema upravnoj praksi, pravilnici o unutarnjem redu službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi su opći akti internog karaktera i obvezno se objavljuju.

S obzirom da postojeće odredbe Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ne propisuju takvu odredbu, predloženim izmjenama i dopunama Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisuje se način objave pravilnika o unutarnjem redu, izričito regulira rok za njegovo donošenje te način objave i stupanje na snagu pravilnika o unutarnjem redu upravnog tijela jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave u službenom glasilu te jedinice.

Nadalje, odredbom članka 54. i članka 54.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi[2] propisana je mogućnost dobrovoljnog funkcionalnog spajanja jedinica lokalne samouprave putem zajedničkog službenika ili zajedničkog upravnog tijela, na način da dvije ili više jedinica lokalne samouprave mogu obavljanje pojedinih poslova iz svoga samoupravnog djelokruga organizirati zajednički, osobito u svrhu pripreme projekata za povlačenje novčanih sredstava iz fondova Europske unije, kao i način uređivanja međusobnih odnosa jedinica lokalne samouprave u zajedničkom organiziranju obavljanja poslova iz njihovog samoupravnog djelokruga.

Međutim, postojeći radnopravni status službenika upravnih tijela jedinica lokalne samouprave nije uređen da mogu zajednički organizirati poslove, osobito u svrhu pripreme projekata za povlačenje sredstava iz fondova EU u slučaju dobrovoljnog funkcionalnog spajanja jedinica lokalne samouprave te se ovim prijedlogom zakona dorađuje radnopravni status koji može biti kao:

  • Zajednički službenik
  • Zajedničko upravno tijelo
  • Posebne službe u zajedničkom upravnom tijelu