danas je 13.7.2024

Input:

Prijenos osobnih podataka trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama na temelju odluke o primjerenosti

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

8.4 Prijenos osobnih podataka trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama na temelju odluke o primjerenosti

Kristian Plazonić, dipl.iur.

Sukladno Članku 44. Uredbe (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (u nastavku: Uredba (EU) 2016/679) te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), svaki prijenos osobnih podataka koji se obrađuju ili su namijenjeni za obradu nakon prijenosa u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju odvija se jedino ako, u skladu s drugim odredbama iste Uredbe. Ujedno, sve odredbe iz poglavlja V. Uredbe (EU) 2016/679, primjenjuju se kako bi se osiguralo da se ne ugrozi razina zaštite pojedinaca zajamčena istom Uredbom.

Prijenos na temelju odluke o primjerenosti razrađen je u članku 45. stavku 1. Uredbe (EU) 2016/679. Tako stoji da se prijenos osobnih podataka trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji može dogoditi kada Komisija odluči da treća zemlja, područje, ili jedan ili više određenih