danas je 25.9.2023

Input:

Prijenosi osobnih podataka trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama koji podliježu odgovarajućim zaštitnim mjerama

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

4.5 Prijenosi osobnih podataka trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama koji podliježu odgovarajućim zaštitnim mjerama

Kristian Plazonić, dipl.iur.

Uredba (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (u nastavku: Uredba (EU) 2016/679) te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), govori da su tokovi osobnih podataka u zemlje izvan Unije i međunarodne organizacije1 i iz njih neophodni za širenje međunarodne trgovine i međunarodne suradnje. Tako da je povećanje takvih tokova dovelo do novih izazova i zabrinutosti u vezi sa zaštitom osobnih podataka. Uredba (EU) 2016/679 ukazuje da u slučaju kada se osobni podaci prenose iz Unije voditeljima obrade, izvršiteljima obrade ili drugim