danas je 17.6.2024

Input:

Promjene u poslovanju jedinica lokalne samouprave temeljem novog Zakona o proračunu

26.4.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

U članku se daje osvrt na novine koje donosi primjena novog Zakona o proračunu, a vezano uz poslovanje jedinica lokalne samouprave i njihovih proračunskih korisnika.

Novi Zakon o proračunu stupio je na snagu 1.1.2022. godine,  a objavljen je u Narodnim  novinama  broj 144/2021. Najvažnije novine koje donosi za jedinice lokalne samouprave i njihove proračunske korisnike, između ostalog, odnose se na:

  • ukidanje obveze izrade  plana  razvojnih  programa  za  jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
  • mijenja se struktura proračuna tako da obrazloženje postaje njegov sastavni dio, uz opći i  posebni  dio  (do sada je bilo samo prilog),
  • uvodi se obveza izrade strateških programa,
  • uvodi se     obveza     izrade     višegodišnjeg     plana uravnoteženja,   kao   posebnog   dokumenata   koji   se   donosi   uz  proračun jedinice lokalne samouprave  odnosno financijske planove njihovih proračunskih korisnika u slučaju kada se prenose veliki viškovi odnosno manjkovi koji se ne mogu uravnotežiti u  proračunu/financijskom planu za jednu godinu,
  • propisuju se   jasnija   pravila   vezana   uz   provedbu   projekata Europske unije te se uvode    jasnija   pravila   za   preraspodjele   proračunskih sredstava ovisno o izvorima financiranja kao i veća fleksibilnost za provedbu EU projekata,
  • uvodi se obveza izrade izvještaja o izvršenju financijskog plana za proračunske korisnike jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
  • propisuje se  obveza  izrade  naknadne  analize  učinkovitosti  i opravdanosti    provedbe    programa,    aktivnosti    i/ili    projekata, odnosno   pojedinih  vrsta   rashoda   i   izdataka   proračunskih   i  izvanproračunskih