danas je 21.5.2024

Input:

Provjera gospodarskih subjekata

1.3.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

15.18 Provjera gospodarskih subjekata

Marijana Šperanda, dipl.oec.

Zakonom je definirano da naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave:

- provjeriti informacije navedene u ESPD-u kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima (npr. kaznena evidencija) sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje potvrde o tome,

- uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili

- izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka.

Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda - naručitelj može zahtijevati od g.s. da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi sve ili dio popratnih dokumenata ili dokaza.

Prije donošenja oduke o odabiru, radi provjere okolnosti navedenih u ESPD-u, javni naručitelj može, temeljem članka 263. Zakona, pozvati gospodarske subjekte da nadopune ili objasne zaprimljene dokumente (načini dokazivanja – potvrde, dokumenti, izjave, norme osiguranja kvalitete i upravljanja okolišem).

Dakle, naručiteljeva je obveza u postupku javne nabave velike vrijednosti, a u postupcima javne nabave male vrijednosti može, od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana, dostavi ažurirane popratne dokumente, osim ako već posjeduje te dokumente.

Ako