danas je 13.7.2024

Input:

Sankcije zbog kršenja odredbi iz GDPR Uredbe (eu) 2016/679 i zakona o zaštiti osobnih podataka

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

2.5 Sankcije zbog kršenja odredbi iz GDPR Uredbe (eu) 2016/679 i zakona o zaštiti osobnih podataka

Kristian Plazonić, dipl.iur.

Uredba (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (u nastavku: Uredba (EU) 2016/679) te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine”, br. 42/18, u daljnjem tekstu: Zakon) imaju propisane sankcije zbog kršenja odredbi u tim navedenim pravnim aktima.

Sankcije prema Uredbi (EU) 2016/679

Sukladno članku 83. stavku 1. Uredbe (EU) 2016/679, svako nadzorno tijelo osigurava da je izricanje upravnih novčanih kazni u skladu s istim člankom u pogledu kršenja navedene Uredbe iz stavaka 4., 5. i 6. u svakom pojedinačnom slučaju učinkovito, proporcionalno i odvraćajuće. Stoga se upravne novčane kazne izriču uz mjere ili umjesto mjera iz članka 58. stavka 2. točaka od (a) do (h) i članka 58. stavka 2. točke (j) Uredbe (EU) 2016/679, ovisno o okolnostima svakog pojedinog slučaja. Prema članku 83. stavku 2. Uredbe (EU) 2016/679 pri odlučivanju o izricanju upravne novčane kazne i odlučivanju o iznosu te upravne novčane kazne u svakom pojedinom slučaju dužna se pozornost posvećuje sljedećem:

  • prirodi, težini i trajanju kršenja, uzimajući u