danas je 13.7.2024

Input:

Specifičnosti poslovanja sportskih udruga

17.5.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

Koje su specifičnosti poslovanja Sportskih udruga, vezano posebno na neoporezive primitke, do kojih iznosa i kome se mogu isplačivati, u kojim slučajevima se predaje JOPPD obrazac ?

Odgovor:

Sportske udruge svoje poslovanje vode sukladno Zakonu o udrugama (Nar. nov., br. 74/14 i 70/17), Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Nar. nov., br. 121/14), raznim poreznim propisima i dr.

U poslovanju sportskih udruga  što se tiče isplate neoporezivih primitaka razlikujemo:

  •  isplate neoporezivih primitaka osoba u radnom odnosu u sportskim udrugama,
  •  isplate neoporezivih primitaka osoba koje nisu u radnom odnosu u sportskim udrugama,
  •  isplate neoporezivih primitaka vanjskim suradnicima.

Primici radnika na koje se ne plaća porez na dohodak određeni su čl. 9. st. 1. toč. 9. Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 115/16) te čl. 7. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 10/17 i 128/17). Tako se između ostaloga porez na dohodak ne plaća na:

  •  primitke radnika po osnovi naknada, potpora i nagrada koje im isplaćuje poslodavac i isplatitelj primitka, do propisanih iznosa navedenih u čl. 7. st. 2. Pravilnika o porezu na dohodak,
  •  primitke bivših radnika i nasljednika bivših radnika po osnovi naknada, potpora i nagrada koje isplaćuje poslodavac i isplatitelj primitka, a koje su dospjele na isplatu za vrijeme trajanja radnog odnosa ili je pravo na isplatu nastalo za vrijeme trajanja radnog odnosa do propisanih iznosa u čl. 7. st. 2. Pravilnika o porezu na dohodak.

Shodno navedenom poslodavac – sportska udruga može isplatiti radniku sukladno čl. 7. st. 2. Pravilnika o porezu na dohodak, neoporezivo naknade, potpore, nagrade i druge primitke do iznosa navedenih u tablici od rednog broja 1. do rednog broja 31. kako slijedi:

R.br.

Opis

Koeficijent

Iznos

1

2

3

4

1.

Potpore zbog invalidnosti radnika

1,00

do 2.500,00 kuna godišnje

2.

Potpore za slučaj smrti radnika

3,00

do 7.500,00 kuna, osim jednokratnih potpora iz članka 8. stavka 2. točke 8. Zakona koje poslodavci isplaćuju djeci radnika, a koje se smatraju neoporezivim primicima u ukupnom iznosu

3.

Jednokratne potpore u slučaju smrti člana uže obitelji radnika (bračnog druga, roditelja, roditelja bračnog druga, djece, drugih predaka i potomaka u izravnoj liniji, posvojene i udomljene djece i djece na skrbi te punoljetne osobe kojoj je porezni obveznik imenovan skrbnikom prema posebnom zakonu)

1,2

do 3.000,00 kuna

4.

Potpore zbog neprekidnog bolovanja radnika dužeg od 90 dana. Razdoblje bolovanja duže od 90 dana ne mora se odnositi na jednu kalendarsku godinu

1,0

do 2.500,00 kuna godišnje

5.

Prigodne nagrade (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.)

1,0

do 2.500,00 kuna godišnje

6.

Nagrade radnicima za navršenih 10 godina radnog staža

0,6

do 1.500,00 kuna

7.

Nagrade radnicima za navršenih 15 godina radnog staža

0,8

do 2.000,00 kuna

8.

Nagrade radnicima za navršenih 20 godina radnog staža

1,0

do 2.500,00 kuna

9.

Nagrade radnicima za navršenih 25 godina radnog staža

1,2

do 3.000,00 kuna

10.

Nagrade radnicima za navršenih 30 godina radnog staža

1,4

do 3.500,00 kuna

11.

Nagrade radnicima za navršenih 35 godina radnog staža

1,6

do 4.000,00 kuna

12.

Nagrade radnicima za navršenih 40 godina radnog staža i svakih narednih 5 godina radnog staža

2,0

do 5.000,00 kuna

13.

Naknade za odvojeni život od obitelji

0,7

do 1.750,00 kuna mjesečno

14.

Otpremnine prilikom odlaska u mirovinu

3,2

do 8.000,00 kuna