danas je 13.7.2024

Input:

Tehničke specifikacije

1.1.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

5.3.4 Tehničke specifikacije

Marijana Šperanda, dipl.oec.

Javni naručitelj obvezan je tehničke specifikacije odrediti u dokumentaciji o nabavi. Tehničke specifikacije moraju svim gospodarskim subjektima omogućiti jednak pristup postupku javne nabave i ne smiju imati učinak stvaranja neopravdanih prepreka za otvaranje javne nabave tržišnom natjecanju.

Naručitelji bi trebali propisivati tehničke specifikacije na način koji će im, zajedno s drugim elementima u postupku, donijeti najbolju vrijednost za novac, a uzimajući u obzir omogućavanje tržišnog natjecanja. S tim u vezi, naručitelji mogu propisivati točno konkretne tehničke specifikacije, ali isto tako tehničke specifikacije mogu propisivati ne suviše konkretno ostavljajući preostale elemente ponuditeljima na izbor uz npr. primjenu kriterija ekonomski najpovoljnije ponude, ili omogućavanje novih inovativnih rješenja.

Opis predmeta nabave sadržava tehničke specifikacije te se, ako je potrebno, nadopunjava nacrtima, projektnom dokumentacijom, crtežima, modelima, uzorcima i slično. U opisu predmeta nabave navode se sve okolnosti koje su značajne za izvršenje ugovora, a time i za izradu ponude (npr. mjesto izvršenja, rokovi izvršenja, posebni zahtjevi u pogledu načina izvršenja predmeta nabave i slično). Kod funkcionalnog opisa predmeta nabave mora biti prepoznatljiva svrha predmeta nabave i zahtjevi koji se postavljaju za predmet nabave u tehničkom, gospodarskom, oblikovnom i funkcionalnom pogledu.

Tehničkim specifikacijama, kako su definirane Prilogom VII. točkom 1. Zakona, utvrđuju se tražene karakteristike radova, robe ili usluga koje se nabavljaju.

U smislu Priloga VII. zakona, »tehnička specifikacija« znači jedno od sljedećeg:

  1. u slučaju ugovora o javnoj nabavi radova, ukupnost tehničkih odredaba sadržanih posebno u dokumentaciji o nabavi kojima se određuju tražene značajke materijala, proizvoda ili robe kako bi se osiguralo da ispunjavaju svrhu koju im je namijenio javni naručitelj; te značajke uključuju razine utjecaja na okoliš ili klimu, rješenje koje udovoljava svim zahtjevima (uključujući pristup za osobe s invaliditetom) te ocjenu sukladnosti, izvedbu, sigurnost ili dimenzije, uključujući postupke vezane uz osiguravanje kvalitete, terminologiju, simbole, ispitivanje i ispitne metode, pakiranje, obilježavanje i označivanje, upute za korisnike i postupke i metode proizvodnje u bilo kojoj fazi životnog vijeka radova; te značajke također uključuju pravila vezana uz projektiranje i određivanje troškova, ispitivanje, pregled i uvjete za prihvaćanje radova te metode ili tehnike građenja te sve druge tehničke uvjete koje naručitelj može propisati, na temelju općih ili posebnih propisa, za završene radove te materijale ili dijelove koje oni uključuju
  2. u slučaju ugovora o javnoj nabavi robe ili usluga specifikacija u dokumentaciji kojom se određuju tražene značajke proizvoda ili usluge, poput razina kvalitete, razina utjecaja na okoliš i klimu, rješenja za sve zahtjeve (uključujući pristup za osobe s invaliditetom) i ocjene sukladnosti, izvedbe, uporabljivosti proizvoda, sigurnosti ili dimenzija, uključujući zahtjeve koji su bitni za proizvod u pogledu naziva pod kojim se proizvod prodaje, nazivlje, simbole, ispitivanje i ispitne metode, pakiranje, obilježavanje i označivanje, upute za korisnike, proizvodne procese i metode u bilo kojoj fazi životnog vijeka robe ili usluga te postupke ocjene