Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Uredba o graničnim kontrolnim postajama, inspekcijskim centrima, kontrolnim točkama te ostalim graničnim prijelazima i carinskim mjestima na kojima se provode službene kontrole robe i životinja koje ulaze u Europsku uniju

16.5.2022, Izvor: Narodne novine

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom Uredbom određuju se granične kontrolne postaje, inspekcijski centri, kontrolne točke te ostali granični prijelazi i carinska mjesta na kojima se obavljaju službene kontrole i druge službene aktivnosti nadležnih inspekcija Državnog inspektorata.

(2) Životinje i robe koje se kontroliraju na mjestima iz stavka 1. ovoga članka su sve one obuhvaćene člankom 44. i člankom 47. stavkom 1. Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, o izmjeni uredaba (EZ) br. 999/2001, (EZ) br. 396/2005, (EZ) br. 1069/2009, (EZ) br. 1107/2009, (EU) br. 1151/2012, (EU) br. 652/2014, (EU) 2016/429 i (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 1/2005 i (EZ) br. 1099/2009 i direktiva Vijeća 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ i 2008/120/EZ te o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 89/608/EEZ, 89/662/EEZ, 90/425/EEZ, 91/496/EEZ, 96/23/EZ, 96/93/EZ i 97/78/EZ te Odluke Vijeća 92/438/EEZ (Uredba o službenim kontrolama) (SL L 95, 7. 4. 2017.); (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2017/625).

Članak 2.

Ovom Uredbom osigurava se provedba sljedećih akata Europske unije:

1. Uredbe (EU) 2017/625

2. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2021/2305 оd 21. listopada 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća pravilima o slučajevima u kojima i uvjetima pod kojima se ekološki proizvodi i proizvodi iz prijelaznog razdoblja izuzimaju iz službenih kontrola na graničnim kontrolnim postajama i o mjestu na kojem se provode službene kontrole tih proizvoda te o izmjeni delegiranih uredbi Komisije (EU) 2019/2123 i

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: