danas je 21.7.2024

Input:

Utvrđivanje osnovice za naknadu plaće

1.1.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

15.4 Utvrđivanje osnovice za naknadu plaće

dipl. iur. Morana Krušarovski

Osnovica za obračun naknade plaće radniku za vrijeme bolovanja utvrđuje se kao satna ili dnevna osnovica, ovisno o rasporedu radnog vremena osiguranika. Samozaposlenoj osobi (osiguraniku koji obavlja gospodarsku djelatnost, odnosno samostalno u obliku zanimanja obavlja profesionalnu djelatnost) naknada plaće pripada za radne dane u tjednu, a obračunava se kao prosječna dnevna naknada. U smislu propisa koji reguliraju ovu materiju (ZOZO i opći akti HZZO-a) tjedan ima 6 radnih dana.

Pod prosječnim iznosom redovne mjesečne plaće podrazumijeva se iznos dobiven na način da se zbroj isplaćenih redovnih plaća podijeli s brojem sati rada za koje je isplaćena.

Pod isplaćenom plaćom na osnovi koje se utvrđuje osnovica za naknadu plaće podrazumijeva se redovita mjesečna plaća osiguranika isplaćena u skladu s odredbama propisa o radu, te naknada plaće isplaćena za vrijeme odsutnosti s rada (godišnji odmor, plaćeni dopust i privremena nesposobnost) koju isplaćuje pravna ili fizička osoba kod koje je osiguranik zaposlen (plaća isplaćena u tekućem mjesecu za taj mjesec, odnosno u tekućem mjesecu za prethodni mjesec). Iznimno za radnike upućene na rad u ugovorne države i treće države pod isplaćenom plaćom smatra se osnovica za obračun obveznih doprinosa umanjena za doprinos iz osnovice, porez i prirez.

Kada se naknada plaće isplaćuje na teret sredstava HZZO-a ili državnog proračuna, uračunavaju se i primitci od kojih se, prema propisima o porezu na dohodak, utvrđuje drugi dohodak, a koji čine osnovu za obračun doprinosa u skladu s propisima o doprinosima za obvezna osiguranja ako su ti primitci isplaćeni u navedenom šestomjesečnom razdoblju.

Isplate