danas je 13.7.2024

Input:

Uvodne naznake opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) (EU) 2016/679

2.5.2024, , Izvor: Verlag Dashöfer

3.5 Uvodne naznake opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) (EU) 2016/679

Kristian Plazonić, dipl.iur., Igor Radelić, dipl. iur.

Prema uvodnom tekstu Uredbe (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Ispravak Uredbe, L 127,23.5.2018, 2 i Ispravak Uredbe, L 074, 4.3.2021, 35., u nastavku: Uredba (EU) 2016/679) te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), zaštita pojedinaca s obzirom na obradu osobnih podataka temeljno je pravo, a isto je temelj prema članku 8. stavku 1. Povelje Europske unije o temeljnim pravima te članku 16. stavku 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU), kojom je utvrđeno da svatko ima pravo na zaštitu svojih osobnih podataka.

Predmet i ciljevi

Uredbom (EU) 2016/679, se utvrđuju pravila povezana sa zaštitom pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka i pravila povezana sa slobodnim kretanjem osobnih podataka. Istom se Uredbom štite temeljna prava i slobode pojedinaca, a posebno njihovo pravo na zaštitu osobnih podataka. U odnosu na