danas je 1.10.2023

Input:

Zakon o platnom prometu - novi zakon od 20.7.2018.

7.8.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

Dana 20.07.2018. godine u Narodnim novinama br. 66/2018 objavljen je novi Zakon o platnom prometu (nadalje Zakon) koji je stupio na snagu 28.07.2018. godine, osim članka 23. stavka 5. koji stupa na snagu 1. siječnja 2019., članka 35. stavka 1. točke 3., članka 36. stavka 3. točaka 5. i 6., članka 36. stavka 4. točke 1., dijela članka 36. stavka 4. točke 2. koji se odnosi na primjenu Uredbe (EU) br. 2018/389, članka 37. stavka 3. točaka 4. i 5., članka 37. stavka 4. točke 1. i članka 69. stavaka 1., 2., 3., 5., 6. i 7. ovoga Zakona koji stupaju na snagu 14. rujna 2019. i članka 48. stavka 8. ovoga Zakona koji stupa na snagu dvije godine nakon stupanja na snagu ovoga Zakona. Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti stari Zakon o platnom prometu (Nar. nov., br. 133/09 i 136/12).

Cilj donošenja novog Zakona je usklađivanje s EU direktivama o platnim uslugama na unutarnjem tržištu. Također, uspostavlja se jedinstveni pravni okvir koji je primjenjiv na sve platne usluge u Europskom gospodarskom prostoru, čime se omogućava da izvršenje prekograničnih plaćanja koja se odvijaju između država članica EU prostora bude jednostavno, učinkovito i sigurno te je stvorena pravna osnova za uspostavu Jedinstvenog područja plaćanja u eurima (SEPA). Prema tome, platne usluge u Republici Hrvatskoj bit će uređene istovjetno kao u državama članicama EU gospodarskog prostora. Najznačajniji ciljevi direktive (Direktiva EU 2015/2366) s kojom se novi Zakon usklađuje su sljedeći:

  • uređenje novih platnih usluga
  • licenciranje novih pružatelja platnih usluga
  • proširenje područja primjene
  • veća sigurnost za sva elektronička plaćanja i za sve pružatelje platnih usluga
  • unaprjeđenje pravila o zaštiti korisnika platnih usluga (potrošača)
  • pojačano tržišno natjecanje i
  • poticanje na smanjenje cijena platnih usluga.

Dakle, Zakonom se uređuju platne usluge i njihovi pružatelji, obveze pružatelja platnih usluga, institucije za platni promet i platni sustavi. Nadalje, uređuje se  obveza informiranja korisnika platnih usluga te prava i obveze u vezi s pružanjem i korištenjem platnih usluga (npr. pravo na besplatno primanje određenih informacija, odgovornost za neautorizirane transakcije, naknada štete, teret dokazivanja i dr.), transakcijski računi i izvršenje platnih transakcija između kreditnih institucija, osnivanje, rad i nadzor nad institucijama za platni promet te osnivanje, rad i nadzor nad platnim sustavima, ali u skladu s novim europskim standardima.

Uvedene su nove kategorije platnih usluga te su detaljnije propisane aktivnosti koje se ne smatraju platnim uslugama.

Pod platnim uslugama smatraju se sljedeće usluge:

1. usluge koje omogućuju polaganje gotova novca na račun za plaćanje, kao i svi postupci koji su potrebni za vođenje računa za plaćanje

2. usluge koje omogućuju podizanje gotova novca s računa za plaćanje, kao i svi postupci koji su potrebni za vođenje računa